Su 26 de cabudanni: Sa Die europea de is limbas

Dae 2001 su 26 de ònnianu est sa Die pro afestai is limbas europeas. S’Europa tenit unu tesoru linguìsticu 24 limbas ufìtzialis e prus de 60 comunidadis chi chistionant una limba regionali o de minoria, sena s’iscarèsciri is limbas chistionadas dae is tzitadinus chi benint dae àterus istadus e continentis. Pròpiu pro marcai s’importu mannu chi est custa richesa linguìstica, s’Unione europea e su Consìgiu d’Europa iant proclamau su 2001 Annu europeu de is limbas.

Bidu su sutzessu mannu de custa die de festa e cunsiderau puru chi is limbas sunt ciumentu de su faghere s’Europa est istada istituida sa DIE EUROPEA DE IS LIMBAS pro afestai assumancu una die a s’annu cun sa punna de giai sensibilidadi a su pùblicu faci a su plurilinguìsmu in Europa, cultivai is diversidadis culturalis e linguìsticas e ispronare s’amparu de is limbas intra de totus, aintru e foras de s’iscola.

Posted in Novas | Leave a comment

Pindulas de limba sarda

In custu tretu de Novas apo a isboddiare unus cantus crosidadis asuba su lèssicu de sa limba sarda:

Su sardu pro nai CAPO (TESTA) italianu (chi benit de su latinu CAPUT), impreat conca, chi sighit sa fromma de su latinu CONCHA
invècias in tataresu si narat lu gabbu < CAPUT;

In sardu si narat frade/i chi ndi benit de su latinu FRATE(R) pro nai fratello, chi benit de su latinu FRATELLU. Su pròpiu fueddu sighit puru su gadduresu narendi frateddu;

Su sardu narat ischire/sciri sighendi su latinu SCIRE, ma italianu e gadduresu nant sapere e sapì;

Sa de cincu die de sa cida in sardu est chenàpura o cenàbura chi ndi benit de su latinu C(O)ENA PURA, sa cena purificadora de is ebreus, ma italianu, tataresu e gadduresu nant venerdì o vennari chi sighit su latinu VENERIS DIE, sa die de sa dea Venere

Posted in Pindulas | Leave a comment

Cunsillus pro su manìgiu de su sardu

Chi bolemus afortire sa presèntzia pùblica de su sardu e
cunsentire a semper prus personis de faeddare in sardu, depimus tirare profetu
dae cale si siat ocasione, pro ddu faeddare e l’iscriere.
Prus che totu, si su babbu e sa mamma non ant faeddadu in sardu a
is fìgius dae sa prima die de sa vida, at a èssiri prus traballosu a imparare
su sardu a pustis. Traballosu, ma no “impossibile”! Innoi proponimus unus cantu
cussìgius:

 • Cun personis connotas a nou, provamus a saludare in sardu, aici de
  averti chi t’agradat a fueddare in sardu. Si ses firmu e “tenes cara” prova a
  sighire aici;
 • Si sa personi connòsciri sa limba e cumprendet s’idea tua at a
  sighiri in sardu. As a tzedere a s’italianu chi cumprendis chi s’àteru no
  ispinnicat fueddu in sardu. Custu est de importu mannu: sa prima limba chi
  fueddas cun una personi at a abarrare in sa relatzioni chi tenis cun cussa
  personi: mellus chi siat su sardu!
Posted in Pindulas | Leave a comment